WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

 

המושג תכנון-ביצוע מתייחס לפרויקטים הכוללים טיפול ‘עד מפתח’ (Turn Key Project). בפרויקטים מן הסוג הזה, כל שלבי התכנון והביצוע מרוכזים אצלנו במעדר ואנחנו מובילים ומסנכרנים בין כל הגורמים המעורבים- מתכננים, יועצים, קבלנים וספקים.
בשיטה זו אנו מאפשרים ללקוח לחסוך בעלויות ולקבל הפרויקט בזמנים קצרים, ומעניקים לו שקט נפשי שהפרויקט נמצא בידיים טובות ומקצועיות, והתקשורת שלו צריכה להיות רק מולנו כגורם אחד מתכלל.

העבודה על הפרויקט בתכנון-ביצוע מתבצעת בשני שלבים עיקריים:
שלב התכנון – בו הממשק הוא בין מזמין העבודה לבין האדריכל, המעצב והיועצים. בשלב אנחנו כבר בקשר עם הספקים השונים לאספקת החומרים הנדרשים. חשוב לציין שהשיטה מאפשרת להתקדם בתכנון "תוך כדי תנועה" בהתאם לסדר עדיפויות לקידום הפרויקט.
שלב הביצוע – בו אנחנו מסנכרנים בין הקבלנים והספקים השונים של החומרים כדי לייעל את העבודה.

אנו ממליצים לבחור בשיטה זו כאשר לוח הזמנים צפוף ויש צורך בסיום העבודה בזמנים קצרים, וכאשר מדובר בפרויקטים קטנים או פשוטים. בפרויקטים מורכבים יותר יש צורך בהיוועצות ותכנון מול מומחים וגורמים רבים ביותר, ולכן שם אנו ממליצים לפעול בשיטה המסורתית.