WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

מבני ציבור
וקהילהלפני מספר שנים קיבלנו החלטה לפתוח מחלקה בחברה שמתמחה בבנייה משלב השלד ועד גמר בתחום הבנייה הציבורית. מאז השלמנו מספר פרויקטים ייחודיים בתחום.